fbpx

Organisation

Hvad er Lillebælt Sport og Kultur? Og hvad står vi for?

BLIV SPONSOR

EVENTKALENDER

v

KONTAKT

~

LOGIN & BOOKING

Lillebælt Sport og Kultur

… Bygger bro til gode oplevelser i Middelfart og Strib

Lillebælt Sport og Kultur er en selvejende institution med den primære opgave at facilitere sporten og idrætslivet i Middelfart Kommune. Vi ejer vores idrætscentre og svømmehal og modtager tilskud til driften fra Middelfart Kommune, da disse faciliteter danner rammerne for foreningsliv og idræt i kommunens skoler. Derudover består Lillebælt Sport og Kultur også af en kommerciel forretning, da vi også tilbyder kompetencer og faciliteter til arrangementer som koncerter, messer og markeder samt kurser, konferencer, fester mv.

​Lillebælt Sport og Kultur stræber efter at skabe rammer for idrætslivet, sport og foreninger. For at sikre at vi når vores strategiske mål, er der blevet nedsat en Bestyrelse med ildsjæle fra den private sektor og medlemmer fra Middelfart Kommune. Vi afholder også Brugerråd og Repræsentantskabsmøder, hvor vi i samarbejde med vores foreninger kan videreudvikle og forbedre vores faciliteter og tilbud.

Vores dygtige og engagerede medarbejdere sørger i dagligdagen for at vi når vores strategiske mål og at alle vores brugere mødes i øjenhøjde og får den bedst mulige service. 

Du kan læse mere om vores Bestyrelse, Repræsentantskab og Brugerråd på denne side.

Lillebælt Sport og Kultur blev grundlagt i 2014 og består af 4 centre:

Lillebæltshallerne

Færøvej 74-76, 5500 Middelfart

Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart

Strib Svømme- og Motionscenter

Øster Allé 4, 5500 Middelfart

King Pin Bowl & Diner

Færøvej 67, 5500 Middelfart

Lillebælt Sport og Kultur tilbyder gode oplevelser inden for 7 områder: 

Sport, Svømning, Fitness, Bowling, Kursus, Fest og Event

Værdier

Engagerede – Det betyder noget for os

Ordentlige – Fair Play er vigtigt for os

Professionelle – Vi spiller for at vinde

Imødekommende – Vi søger samspillet

Nytænkende – Vi er i konstant bevægelse

Mission

Vi sætter kultur, motion og fysisk udfoldelse på dagsordenen over for kommunens børn, unge, voksne, ældre og handicappede.

Vi understøtter og faciliterer idrætslivet i kommunen og huser klubber og foreninger.

Gennem kommerciel udnyttelse af kompetencer og faciliteter til møder, koncerter, messer, konferencer mv. sikrer vi en indtjening der kan understøtte det foranstående.

Bestyrelse

Lillebælt Sport og Kulturs bestyrelse består af:

 • Otto Lindskov, Bestyrelsesformand
 • Søren Illum, Næstformand
 • Lars Mørk, Sekretær
 • Erik Yde, Bestyrelsesrepræsentant
 • Henrik Ladekjær, Bestyrelsesrepræsentant
 • Regitze Tilma, Bestyrelsesrepræsentant, udpeget af Middelfart Kommunes Byråd
 • Allan Buch, Bestyrelsesrepræsentant, udpeget af Middelfart Kommunes Byråd

Hvem udpeger bestyrelsen? Repræsentantskabet udpeger tre af bestyrelsens i alt syv medlemmer. To medlemmer er udvalgt af Middelfart Kommunes Byråd. Efter repræsentantskabsmødet, hvor repræsentantskabet har valgt bestyrelsen, kan bestyrelsen selv vælge en sekretær samt det sidste medlem, som vælges på baggrund dennes kompetencer ift. bestyrelsens opgaver og udfordringer.

Hvad er bestyrelsens opgaver og ansvar? Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af Lillebælt Sport og Kultur og er ansvarlige for virksomhedens økonomi. Bestyrelsen ansætter (og afskediger) direktøren, der står for den daglige ledelse og drift af Lillebælt Sport og Kultur.

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i Lillebælt Sport og Kultur. Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt medlemmer fra de forskellige foreninger i Lillebælt Sport og Kultur og de er ansvarlige for at vælge formand, næstformand og ét medlem til bestyrelsen.

Repræsentantskabsmøde

Lillebælt Sport og Kultur indkalder repræsentantskabet til møde en gang om året. Vi offentliggør programmet her på siden inden mødet.
Medlemmer af repræsentantskabet modtager en invitation pr. mail. 

Om Repræsentantskabsmøde ifølge Lillebælt Sport og Kulturs vedtægter

Ifølge Lillebælt Sport og Kulturs gældende vedtægter står følgende om Repræsentantskabsmøde i § 7:

Stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år før den første april med følgende minimumsdagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Årsberetning fremlægges og godkendes
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand hhv. valg af næstformand iht. § 8 stk. 1
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Eventuelt

Stk. 2 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på Lillebælt Sport og Kulturs hjemmeside og via e-mails til hver enkelt driftsenhed, samt bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet, samt angive sted og tidspunkt for mødets afholdelse.

Stk. 3 Forslag, der agtes fremsat på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Stk. 4 Stemmeret med hver en stemme har de i § 6 beskrevne personer samt bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindelig majoritet af de stemmeberettigede fremmødte. Bestyrelsen kan invitere personer uden forudgående tilknytning til Lillebælt Sport og Kultur til deltagelse ved repræsentantskabsmødet, dog uden stemmeret.

Stk. 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter bestemmelse af bestyrelsen, og skal afholdes når en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer skriftlig fremsætter krav herom overfor bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal da afholdes senest fire uger efter, at begæringen er fremsat. Indkaldelse sker efter ovennævnte regler.

Stk. 6 Såvel ordinært som ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes i Middelfart kommune.

Brugerråd

Hvert center i Lillebælt Sport og Kultur har et brugerråd. Brugerrådet har til formål at repræsentere centerets brugere og at agere sparringspartner for ledelsen af centeret. Det er den enkelte forening, der udpeger hvem der skal repræsentere denne i brugerrådet.

Brugerråd i Lillebæltshallerne

 • Per Henning (MG&BK)
 • Jørgen Færch (Middelfart Badminton)
 • Jacob Pedersen (Middelfart Volleyball Klub)
 • Karsten Lyhne (Middelfart Firma og Familie idræt (MFFI))
 • Betina Lund (Middelfart Skytteforening)
 • Christian Alnor (Middelfart Gymnasium)

Brugerråd i King Pin Bowl & Diner

 • Karen Jespersen (BMO)
 • Bjarne Madsen (Middelfart Bowlingklub)
 • Karsten Lyhne (MFFI)

Brugerråd i Strib Fritids- og Aktivitetscenter

 • Morten Biel (Strib Fodbold)
 • Ole Haaning (Motion i Dagtimerne)
 • Morten Skrubbeltrang (Strib Crossfit)
 • Anne Marie Rosager (Strib Badminton & Gymnastik)

Brugerråd i Strib Svømme- og Motionscenter

 • Leif Munk (Svømmeklubben Delfinen)
 • Erik Yde (Brugerrepræsentant)
 • Svend Ankjær (Morgensvømmer repræsentant)