fbpx

Organisation

Hvad er Lillebælt Sport og Kultur? Og hvad står vi for?

BLIV SPONSOR

EVENTKALENDER

v

KONTAKT

~

LOGIN & BOOKING

Lillebælt Sport og Kultur

… Bygger bro til gode oplevelser i Middelfart og Strib

Lillebælt Sport og Kultur er en selvejende institution med den primære opgave at facilitere sporten og idrætslivet i Middelfart Kommune. Vi ejer vores idrætscentre og svømmehal og modtager tilskud til driften fra Middelfart Kommune, da disse faciliteter danner rammerne for foreningsliv og idræt i kommunens skoler. Derudover består Lillebælt Sport og Kultur også af en kommerciel forretning, da vi også tilbyder kompetencer og faciliteter til arrangementer som koncerter, messer og markeder samt kurser, konferencer, fester mv.

​Lillebælt Sport og Kultur stræber efter at skabe rammer for idrætslivet, sport og foreninger. For at sikre at vi når vores strategiske mål, er der blevet nedsat en Bestyrelse med ildsjæle fra den private sektor og medlemmer fra Middelfart Kommune. Vi afholder også Brugerråd og Repræsentantskabsmøder, hvor vi i samarbejde med vores foreninger kan videreudvikle og forbedre vores faciliteter og tilbud.

Vores dygtige og engagerede medarbejdere sørger i dagligdagen for at vi når vores strategiske mål og at alle vores brugere mødes i øjenhøjde og får den bedst mulige service. 

Du kan læse mere om vores Bestyrelse, Repræsentantskab og Brugerråd på denne side.

Lillebælt Sport og Kultur blev grundlagt i 2014 og består af 4 centre:

Lillebæltshallerne

Færøvej 74-76, 5500 Middelfart

Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart

Strib Svømme- og Motionscenter

Øster Allé 4, 5500 Middelfart

LILLEBÆLT BOWLING

Færøvej 67, 5500 Middelfart

Lillebælt Sport og Kultur tilbyder gode oplevelser inden for 7 områder: 

Sport, Svømning, Fitness, Bowling, Kursus, Fest og Event

Værdier

Engagerede – Det betyder noget for os

Ordentlige – Fair Play er vigtigt for os

Professionelle – Vi spiller for at vinde

Imødekommende – Vi søger samspillet

Nytænkende – Vi er i konstant bevægelse

Mission

Vi sætter kultur, motion og fysisk udfoldelse på dagsordenen over for kommunens børn, unge, voksne, ældre og handicappede.

Vi understøtter og faciliterer idrætslivet i kommunen og huser klubber og foreninger.

Gennem kommerciel udnyttelse af kompetencer og faciliteter til møder, koncerter, messer, konferencer mv. sikrer vi en indtjening der kan understøtte det foranstående.

Pressemeddelelse

 

Ny direktør i Lillebælt Sport og Kultur

Det er med stor glæde, at bestyrelsen i Lillebælt Sport og Kultur kan præsentere sin nye direktør.

Pr. den 20. februar 2024 tiltræder Claus Hansen som direktør for den selvejende institution Lillebælt Sport og Kultur og datterselskabet LSOK ApS.

Vi er specielt glade for at have fundet en direktør, der til fulde kan leve op til vores ønsker, krav og forventninger i forhold til stillingen.

Claus Hansen er en mand, der er vant til at have hands-on og være en drivende kraft. En kulturskabende stærk leder, der går foran med et smil, og ikke mindst en person med stor passion og godt kendskab til det lokale idræts- og kulturliv.

Claus har stor erfaring med at skabe forretning og drive forskellige former for arrangementer og events, og med sit store servicegen kan han opbygge tillid og tilfredshed blandt såvel LSOKs daglige brugere som hos vores kommercielle samarbejdspartnere.

At Claus er et lokalt kendt ansigt med et stort lokalt netværk i forenings- og erhvervsmæssig sammenhæng, vil medvirke til en ukompliceret og positiv kommunikation i hverdagen.

Med sine erhvervsmæssige kompetencer og erfaring med økonomisk styring af en virksomhed, ser vi Claus Hansen som den helt rigtige fremtidige direktør i LSOK, hvor god ledelse, økonomisk ansvarlighed, udvikling, sund forretning og god service, skal være det bærende fundament.

På vegne af Lillebælt Sport og Kultur
Otto Lindskov
Formand

Bestyrelse

Lillebælt Sport og Kulturs bestyrelse består af:

 • Otto Lindskov, Bestyrelsesformand
 • Søren Illum, Næstformand
 • Lars Mørk, Sekretær
 • Erik Yde, Bestyrelsesrepræsentant
 • Henrik Ladekjær, Bestyrelsesrepræsentant
 • Regitze Tilma, Bestyrelsesrepræsentant, udpeget af Middelfart Kommunes Byråd
 • Allan Buch, Bestyrelsesrepræsentant, udpeget af Middelfart Kommunes Byråd

Hvem udpeger bestyrelsen?

Fire medlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse. Det enkelte medlem udpeges for en periode på maks. fire år. To af de fire medlemmer udpeges forskudt med to års mellemrum. Genudpegning kan finde sted. I tilfælde af at et af de udpegede bestyrelsesmedlemmer ophører i pågældendes valgperiode, er bestyrelsen selvsupplerende. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.
Formanden er tillige formand for repræsentantskabet. To medlemmer udpeges af Middelfart Kommunes Byråd for rådets valgperiode.
Kun personer der er fyldt 18 år, kan vælges eller udpeges til bestyrelsen.

Middelfart Kommune skal, forud for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, orienteres herom.
De af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer skal tilsammen have kendskab til den organiserede idræt, den uorganiserede idræt og kulturlivet, samt have erfaringer og kompetencer inde for drift af erhvervsvirksomhed.


Hvad er bestyrelsens opgaver og ansvar?

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Lillebælt Sport og Kultur og er herunder ansvarlig for Lillebælt Sport og Kulturs økonomi.  Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab forelægges, og bestyrelsen aflægger beretning om Lillebælt Sport og Kulturs drift i det forløbne år, på det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktører for Lillebælt Sport og Kultur.

Bestyrelsen har kompetence til at etablere datterselskaber. Bestyrelsen skal orientere repræsentantskabet herom. Bestyrelsen kan afhænde driftsenheder og opløse eventuelle datterselskaber, såfremt den finder, at dette vil være til den samlede organisations bedste.

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i Lillebælt Sport og Kultur. Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt medlemmer fra de forskellige foreninger i Lillebælt Sport og Kultur og de er ansvarlige for at vælge formand, næstformand og ét medlem til bestyrelsen.

Repræsentantskabsmøde

Lillebælt Sport og Kultur indkalder repræsentantskabet til møde en gang om året. Vi offentliggør programmet her på siden inden mødet.
Medlemmer af repræsentantskabet modtager en invitation pr. mail.

Om Repræsentantskabsmøde ifølge Lillebælt Sport og Kulturs vedtægter

 

Uddrag af vedtægterne vedr. repræsentantskab:

§6   Stk. 1     Repræsentantskabet er Lillebælt Sport og Kulturs højeste myndighed.

        Stk. 2     Lillebælt Sport og Kulturs repræsentantskab udgøres af bestyrelsen og en repræsentant fra hvert medlem jf. § 4 stk. 1.

        Stk. 3     Kun personer, der er fyldt 18 år kan indgå i repræsentantskabet.

 

Uddrag af vedtægterne vedr. repræsentantskabsmøde:

§7   Stk. 1     Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år før den første april med følgende minimumsdagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Årsberetning fremlægges og godkendes
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Budget for det indeværende år fremlægges til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Orientering om bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen
 7. Valg af repræsentantskabets bestyrelsesmedlem og en suppleant for denne
 8. Eventuelt

        Stk. 2     Indkaldelse til repræsentantskabsmøde foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på Lillebælt Sport og Kulturs hjemmeside og via e-mails til hver enkelt driftsenhed, samt bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet, samt angive sted og tidspunkt for mødets afholdelse.

        Stk. 3     Forslag, der agtes fremsat på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Brugerråd

Hvert center i Lillebælt Sport og Kultur har et brugerråd. Brugerrådet har til formål at repræsentere centerets brugere og at agere sparringspartner for ledelsen af centeret. Det er den enkelte forening, der udpeger hvem der skal repræsentere denne i brugerrådet.

Brugerråd i Lillebæltshallerne

 • Per Henning (MG&BK)
 • Jørgen Færch (Middelfart Badminton)
 • Jacob Pedersen (Middelfart Volleyball Klub)
 • Betina Lund (Middelfart Skytteforening)
 • Christian Alnor (Middelfart Gymnasium)

Brugerråd i Lillebælt Bowling

 • Bjarne Madsen (Middelfart Bowlingklub)

Brugerråd i Strib Fritids- og Aktivitetscenter

 • Morten Biel (Strib Fodbold)
 • Morten Skrubbeltrang (Strib Crossfit)
 • Anne Marie Rosager (Strib Badminton & Gymnastik)

Brugerråd i Strib Svømme- og Motionscenter

 • Leif Munk (Svømmeklubben Delfinen)
 • Erik Yde (Brugerrepræsentant)
 • Svend Ankjær (Morgensvømmer repræsentant)